De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
In de bres voor water

Wedstrijdreglement publiekswedstrijd juni 2021

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd verbonden aan de onderzoekscampagne de actie “Spring in de BRES voor water 2021” (een onderdeel van het project In de BRES voor water), georganiseerd door het PNC, Craenevenne 86, 3600 Genk.

De actuele versie van het reglement is terug te vinden op www.indebresvoorwater.be

Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer zich automatisch akkoord met het voor deze wedstrijd geldende reglement. Er wordt geen enkele communicatie (brief, e-mail, telefoon) gevoerd over het verloop van de wedstrijd of over dit reglement.

Artikel 1: algemeen

Het PNC wil met het project "In de BRES voor water" de waterstand en de ecologische kwaliteit van beken in Limburg in kaart brengen. In de onderzoekscampagne "Spring in de BRES voor water 2020" richten we ons voornamelijk op Haspengouwse beken. Daarnaast is de doelstelling ook om mensen te sensibiliseren over het probleem van watertekort in onze Limburgse beken voor mens en natuur. Van 1 tot 30 juni 2021 worden zoveel mogelijk Limburgers uit Haspengouw gestimuleerd om deel te nemen aan de onderzoekscampagne "Spring in de BRES voor water".

Aan het invullen van de enquête is een wedstrijd verbonden. De prijzen zijn bedoeld als stimulans om deel te nemen. Op het einde van de enquête kan de deelnemer aanduiden of hij/zij wil participeren aan de wedstrijd en een e-mailadres doorgeven.

Artikel 2: deelnamemodaliteiten

De wedstrijd veronderstelt een deelname aan de onderzoekscampagne "Spring in de BRES voor water" die in het kader van het project "In de BRES voor water" is ontwikkeld. Het registratieformulier om de resultaten van persoonlijke onderzoeken up te loaden, wordt via een link beschikbaar gesteld via verschillende communicatiekanalen en kan ingevuld worden op www.indebresvoorwater.be tussen 1 en 30 juni 2021.

Op het einde van het registratieformulier kan de deelnemer aanduiden of hij/zij wil participeren aan de wedstrijd en een e-mailadres doorgeven.

Deelname is volledig gratis.
Iedereen kan deelnemen aan de onderzoekscampagne.
Enkel vragenlijsten die volledig zijn ingevuld komen in aanmerking.
Er kan slechts één prijs per persoon worden toegekend.

lnzendingen die niet binnen de aangegeven wedstrijdperiode toekomen, worden niet in aanmerking genomen, wat ook de reden van vertraging is.

Bij deelname aan de wedstrijd moet per deelnemer melding worden gemaakt van zijn of haar e-mailadres. Als er geen geldig e-mailadres wordt opgegeven, kan de betrokkene niet weerhouden worden als winnaar.

Deelnemers die op welke manier dan ook vals spelen, worden uitgesloten van de wedstrijd. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

De personeelsleden van de provincie Limburg en hun gezinsleden en de partners (en desgevallend hun personeelsleden) waar het Provinciaal Natuurcentrum mee samenwerkt in het kader van "In de BRES voor water", mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

Het Provinciaal Natuurcentrum behoudt zich het recht personen te weigeren tot de wedstrijd.

Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) gekregen hebben. Als een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft.

Artikel 3: privacy

In uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt meegedeeld dat het PNC de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden.

De betrokkene heeft steeds recht tot inzage en verbetering van de opgeslagen gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 4: prijzen

Er zijn twee identieke prijzen voorzien. De prijs omvat een gastronomisch diner voor twee in het restaurant Vous lé Vous in Hasselt.

Prijs 1 is bedoeld om uitgereikt te worden binnen de groep van deelnemers die participeren tussen 1 juni en 30 juni 2021.
Prijs 2 is voorzien voor diegene die het meest een meetpunt heeft bemonsterd tussen 1 juni en 30 juni 2021. Hierbij maakt het niet uit of dit verschillende of dezelfde meetpunten zijn.

De prijzen zijn overdraagbaar mits voorafgaande kennisgeving aan en toestemming van het Provinciaal Natuurcentrum.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. BTW en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

Als een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde of een hogere waarde. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 5: aansprakelijkheid

De winnaar van de prijs erkent uitdrukkelijk dat het Provinciaal Natuurcentrum slechts verantwoordelijkheid draagt voor de overhandiging van de prijs en geenszins als een producent of verlener van diensten kan worden beschouwd.

Het Provinciaal Natuurcentrum kan niet worden beschouwd als reisbemiddelaar, noch als reisorganisator.

Het Provinciaal Natuurcentrum kan ook niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.

De winnaar ziet uitdrukkelijk af van elke vordering van welke aard ook jegens het Provinciaal Natuurcentrum m.b.t. de prijs.

Het Provinciaal Natuurcentrum is niet aansprakelijk voor eventuele problemen bij communicatiediensten (bv. het uitvallen van een deel of het geheel van het netwerk of andere problemen van deze aard).

Het Provinciaal Natuurcentrum kan evenmin aansprakelijk worden gesteld ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten Provinciaal Natuurcentrum om waardoor de duur van de wedstrijd wordt veranderd of waardoor de wedstrijd of de prijs wordt aangepast of wordt geannuleerd.

Artikel 6: winnaars bekend maken en overhandiging van prijzen

De winnaar van de prijzen wordt ten laatste bekend gemaakt op 31 september. De winnaar wordt gekozen via trekking door een onschuldige hand.

De winnaars worden door het Provinciaal Natuurcentrum persoonlijk verwittigd via e-mail.

De winnaars moeten hun prijs aanvaarden om hem te kunnen ontvangen. Dit gebeurt door het meedelen van de gevraagde gegevens binnen de 14 kalenderdagen. Bij een niet of laattijdige aanvaarding van de prijs wordt de winnaar geacht definitief afstand te doen van zijn of haar prijs en komt de prijs toe aan de daaropvolgende winnaar in de rangschikking.

Na verwittiging worden de winnaars op de website www.indebresvoorwater.be geplaatst met vermelding van hun naam en woonplaats. De deelnemers die hun prijs aanvaarden, gaan ermee akkoord dat ze als winnaars op deze website worden bekend gemaakt.

Behoudens omstandigheden die buiten de wil om van het Provinciaal Natuurcentrum een vertraging tot gevolg hebben, worden na de bekendmaking van de winnaars de prijzen zo snel mogelijk aan de winnaars bezorgd.