Ga verder naar de inhoud

Duurzame Durver 2023 - wedstrijdregelement

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de verkiezing van de “Duurzame Durver 2023”, een wedstrijd georganiseerd door het Provinciaal Natuurcentrum, Craenevenne 86, 3600 Genk.

De actuele versie van het reglement is terug te vinden op www.pnc.be/duurzamedurver.

Door deelname aan deze verkiezing verklaart iedere deelnemer zich automatisch akkoord met het voor deze verkiezing geldende reglement. Er wordt geen enkele communicatie (brief, e-mail, telefoon) gevoerd over het verloop van de verkiezing of over dit reglement.

Artikel 1: algemeen

Het Provinciaal Natuurcentrum wil met deze actie duurzame leerkrachten en onderwijsprofessionals (zorgleraren, directies, enz.) die anderen in beweging zetten in de kijker zetten, omdat ze onmisbaar zijn voor onze maatschappij. Door hen een gezicht te geven, willen we hen bedanken en anderen aanzetten om hun voorbeeld te volgen.

Van 11 september tot 30 september roepen we via verschillende kanalen leerkrachten en andere mensen in het veld (leerlingen, directies, ouders, …) op om hun “Duurzame Durver van 2023” te nomineren. Vervolgens zetten wij een selectie van deze Duurzame Durvers op al onze kanalen in de kijker.

De deelnemer die door onze volgers op sociale media verkozen wordt tot de meest duurzame leerkracht, ontvangt een klein geschenk.

Artikel 2: deelnamemodaliteiten

Van 11 tot 30 september kunnen Duurzame Durvers zich kandidaat stellen om deel te nemen aan de wedstrijd. Dat doen ze door de vragenlijst op onze website in te vullen en te verzenden. Onder Duurzame Durvers verstaan we leerkrachten en andere onderwijsprofessionals (directies, zorgleerkrachten, enz.) met een hart voor de natuur die hun duurzame ideeën delen met hun leerlingen. Kandidaten werken in het lager of secundair onderwijs, in een Limburgse school.

Als er veel deelnemers zijn, maakt het Provinciaal Natuurcentrum een shortlist met de 3 meest in het oog springende kandidaten. Een interne jury van educatieve medewerkers van het Provinciaal Natuurcentrum stelt deze shortlist samen, op basis van de geanonimiseerde antwoorden van de kandidaten. Op basis van deze vragenlijst en in overleg met de kandidaten, stellen we de overgebleven kandidaten voor op onze sociale media en website. Dat gebeurt in de vorm van posts, filmpjes en stories. Elke geselecteerde kandidaat krijgt ook de kans gedurende één week de stories van de kanalen van het Provinciaal Natuurcentrum over te nemen.

Vervolgens krijgen de volgers van het Provinciaal Natuurcentrum de kans om te stemmen wie de Duurzame Durver 2023 wordt.

Deelname is volledig gratis. Inzendingen die niet binnen de aangegeven periode toekomen, worden niet in aanmerking genomen, wat ook de reden van vertraging is.

Bij deelname aan de verkiezing moet per deelnemer melding worden gemaakt van zijn of haar e-mailadres. Wil je iemand anders nomineren, dan kan dat door hem of haar te taggen onder onze social media ads, of door hem of haar te vragen de vragenlijst in te vullen. Als de kandidaat de vragenlijst niet zelf invult, kunnen we de betrokkene niet toelaten als deelnemer.

Deelnemers die op welke manier dan ook vals spelen, worden uitgesloten van de wedstrijd. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

De personeelsleden van het Provinciaal Natuurcentrum en hun gezinsleden mogen niet deelnemen aan de verkiezing.

Het Provinciaal Natuurcentrum behoudt zich het recht personen te weigeren tot de wedstrijd.

Artikel 3: privacy

In uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)zal het Provinciaal Natuurcentrum de meegedeelde persoonsgegevens alleen verwerken in het kader van de verkiezing. We gebruiken de gegevens in geen geval voor andere doeleinden.

De betrokkene heeft steeds recht tot inzage en verbetering van de opgeslagen gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 4: prijzen

De winnaar krijgt een klein duurzaam geschenkpakket om samen met de leerlingen te vieren en een trofee.

Deze prijs is niet overdraagbaar.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. BTW en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

Als een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde of een hogere waarde. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 5: aansprakelijkheid

De winnaar van de prijs erkent uitdrukkelijk dat het Provinciaal Natuurcentrum slechts verantwoordelijkheid draagt voor de overhandiging van de prijs en geenszins als een producent of verlener van diensten kan worden beschouwd. Het Provinciaal Natuurcentrum kan ook niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.

De winnaar ziet uitdrukkelijk af van elke vordering van welke aard ook jegens het Provinciaal Natuurcentrum m.b.t. de prijs.

Het Provinciaal Natuurcentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen bij communicatiediensten (bv. het uitvallen van een deel of het geheel van het netwerk of andere problemen van deze aard).

Het Provinciaal Natuurcentrum kan evenmin aansprakelijk worden gesteld ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten Provinciaal Natuurcentrum om waardoor de duur van de wedstrijd wordt veranderd of waardoor de wedstrijd of de prijs wordt aangepast of wordt geannuleerd.

Artikel 6: winnaars bekend maken en overhandiging van prijzen

Dé Duurzame Durver van 2023 wordt ten laatste op 30 november 2023 bekendgemaakt. De winnaar wordt gekozen door middel van een stemming, via de sociale mediakanalen van het Provinciaal Natuurcentrum. Iedereen kan éénmalig een stem uitbrengen op zijn of haar favoriet.

De winnaar wordt door het Provinciaal Natuurcentrum persoonlijk verwittigd via e-mail.

De winnaar moet zijn/haar prijs aanvaarden om hem te kunnen ontvangen. Dit gebeurt door het meedelen van de gevraagde gegevens binnen de 14 kalenderdagen. Bij een niet of laattijdige aanvaarding van de prijs wordt de winnaar geacht definitief afstand te doen van zijn of haar prijs en komt de prijs toe aan de daaropvolgende winnaar in de rangschikking.

Na verwittiging worden de winnaars bekendgemaakt via de sociale mediakanalen en op de website van het Provinciaal Natuurcentrum, met vermelding van hun naam, school en klas/vak. De deelnemers die hun prijs aanvaarden, gaan ermee akkoord dat ze als winnaars worden bekend gemaakt.

Behoudens omstandigheden die buiten de wil om van het Provinciaal Natuurcentrum een vertraging tot gevolg hebben, worden na de bekendmaking van de winnaars de prijzen zo snel mogelijk aan de winnaars bezorgd.

Zie je door de klimaatbomen het MOS niet meer?

We helpen je graag verder met al je vragen over educatie over natuur, klimaat en duurzaamheid.