Ga verder naar de inhoud

Hoe past dit project binnen het provinciaal beleid?

De Provincie Limburg ontwikkelde samen met experten van de Bodemkundige Dienst van België, KU Leuven en VUB dynamische waterbalansen om in te schatten in welke Limburgse regio’s watertekorten kunnen optreden.

Dit zijn modellen die alle geïnventariseerde waterbronnen, het waterverbruik en de te verwachten waterbehoefte in Limburg op elkaar afstemmen. Ze geven een verfijnder beeld van het grond- en oppervlaktewaterpeil over de hele provincie. Ze zorgen dat we voorspellingen over de waterbeschikbaarheid en waterschaarste kunnen maken voor de toekomst, voor verschillende mogelijke toekomstige klimaatscenario’s. Want voor heel wat sectoren zoals industrie, recreatie, landbouw, natuur en transport alsook voor huishoudens is water een noodzakelijke grondstof.

Deze grondstof wordt bewaard, opgeslagen en gezuiverd in de natuur. De gezondheid van de natuur is echter ook sterk afhankelijk van de waterbeschikbaarheid. Een voldoende hoge waterstand in beken en rivieren is bijvoorbeeld essentieel voor het overleven van zeldzame (vis)soorten. Daarom zijn de minimaal te behouden waterstanden in waterlopen mee opgenomen in de waterbalansen.

Om waterstanden beter te kunnen meten en om het meetsysteem gedeeltelijk te automatiseren installeerden we peilsensoren in (een aantal) beken. Het project "In de BRES voor water" draagt hieraan bij.

Hoe past dit project binnen het Vlaamse beleid?

Met de stroomgebiedsbeheerplannen zet Vlaanderen al langer in op het hermeanderen (terug laten kronkelen) en herstellen van riviervalleien. Daarnaast loopt er ondertussen een project voor het opstellen van een Vlaams ”reactief” afwegingskader. Dit plan, opgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) legt vast wie prioriteit krijgt voor watergebruik in geval van schaarste.

Vanuit onze regionale waterbalans kunnen we een specifiek Limburgs afwegingskader ontwikkelen binnen het Vlaamse afwegingskader. Zo kunnen we gebruiksbeperkingen bij extreme droogte objectiever bepalen en welke waterbehoeftige sectoren waar en wanneer voorrang krijgen.

Crisismaatregelen en langetermijnoplossingen

We willen ons niet beperken tot crisismaatregelen en zoeken dus naar langetermijnoplossingen. Er is meer ruimte nodig voor water (water bufferen in grondwaterreservoirs, meer zones ontharden, enz.) zodat hemelwater beter de grond in kan sijpelen. Maar ook de klimaatverandering op zich heeft een grote impact op de grondwaterstanden.

Het is dus belangrijk om ook hiervoor de nodige maatregelen te nemen. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van alle sectoren en van elke inwoner om bewust om te gaan met ons kostbare water. Het provinciebestuur sensibiliseert daarom iedereen om spaarzaam om te gaan met water.

Doe mee

Samen zetten we onze schouders onder een groene en duurzame provincie.