Ga verder naar de inhoud

De Limburgse ecoprofielen

De Limburgse natuurverbindingen zijn gebaseerd op een indeling in ecoprofielen: diersoorten die eenzelfde habitat gebruiken.

Voorbeeld: de grote riviervalleien

Vaak hebben de afzonderlijke soorten een specifieke levenswijze binnen hun habitat, of gebruiken ze verschillende delen van dat habitat. Zo kunnen deze verschillende soorten perfect naast elkaar leven in hetzelfde habitat.

De otter hoort bijvoorbeeld samen met de bruine korenbout en de bever tot het ecoprofiel van de grote riviervalleien. Zij delen een habitat.

Otter
Een bruine korenbout
Een bever

Waarom ecoprofielen?

Ecoprofielen bundelen dier- en plantensoorten die gebruikmaken van eenzelfde habitat.

Zo maken ze het eenvoudiger om natuurverbindingen uit te bouwen. Daarnaast kunnen we dankzij de ecoprofielen gemakkelijker data over verspreiding, doelpopulaties en leefgebieden verzamelen.

15 Limburgse ecoprofielen

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ontwikkelde 18 ecoprofielen. Daarvan zijn er 15 relevant voor de Limburgse natuurverbindingen:

 • Dieren van grote akkercomplexen
  • grauwe kiekendief
  • blauwe kiekendief
  • hamster
  • grauwe gors
 • Dieren van structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap
  • kwartelkoning
  • grauwe klauwier
  • grasmus
  • graspieper
  • paapje
  • haas
  • argusvlinder
  • oranje zandoogje
  • steenuil
  • geelgors
 • Dieren van natte, structuurrijke graslanden, ruigtes en grote zeggen
  • zeggekorfslak
  • moerassprinkhaan
  • bosrietzanger
  • dwergmuis
 • Dieren van grote heide-duin-graslandcomplexen
  • gladde slang
  • tapuit
  • levendbarende hagedis
  • roodborsttapuit
  • adder
 • Vlinders en sprinkhanen van schraal grasland
  • aardbeivlinder
  • veldkrekel
  • veldparelmoervlinder
  • klaverblauwtje
  • bruindikkopje
 • Vlinders en sprinkhanen van structuurrijke heiden
  • blauwvleugelsprinkhaan
  • gentiaanblauwtje
  • groentje
  • heideblauwtje
  • heivlinder
  • knopsprietje
  • kommavlinder
  • negertje
  • snortikker
  • heidesabelsprinkhaan
  • zadelsprinkhaan
 • Vogels van voedselarme bos-heidecomplexen
  • nachtzwaluw
  • boomleeuwerik
  • boompieper
 • Dieren van lichtrijke bossen en moza├»eklandschappen
  • vliegend hert
  • Spaanse vlag
  • hazelmuis
  • eikelmuis
  • grote weerschijnvlinder
  • bont dikkopje
  • keizersmantel
  • kleine ijsvogelvlinder
  • eikenpage
  • bruine eikenpage
  • hazelworm
  • gekraagde roodstaart
  • bonte vliegenvanger
  • gouden tor
 • Dieren van structuurrijke, gesloten bossen
  • middelste bonte specht
  • wespendief
  • zwarte specht
  • havik
  • appelvink
  • fluiter
  • bosuil
  • glanskop
  • goudvink
  • boomklever
  • houtsnip
  • matkop
  • nachtegaal
  • wielewaal
  • gewone bronlibel
  • vuursalamander
  • das
 • Dieren van vegetatierijke plassen
  • platte schijfhoren
  • gevlek├Źe witsnuitlibel
  • woege glazenmaker
  • variabele waterjuffer
  • glassnijder
  • Kempense heidelibel
  • bittervoorn
  • snoek
  • zeelt
  • dodaars
  • geoorde fuut
 • Moerasvogels
  • porseleinhoen
  • roerdomp
  • lepelaar
  • woudaap
  • blauwborst
  • kwak
  • bruine kiekendief
 • Dieren van poelen
  • vroedmeesterpad
  • kamsalamander
  • boomkikker
 • Dieren van voedselarme vennen, vijvers en poelen
  • heikikker
  • poelkikker
  • rugstreeppad
  • maanwaterjuffer
  • speerwaterjufer
  • noordse witsnuitlibel
  • venglazenmaker
  • venwitsnuitlibel
  • hoogveenglanslibel
  • gerande oeverspin
 • Dieren van grote riviervalleien
  • bever
  • otter
  • ooievaar
  • grote modderkruiper
  • rivierrombout
  • bruine korenbout
 • Dieren van zuivere beken
  • beekprik
  • rivierdonderpad
  • kleine modderkruiper
  • bermpje
  • kopvoorn
  • riviergrondel
  • serpeling
  • beekrombout
  • weidebeekjuffer
  • bosbeekjufer
  • ijsvogel
  • waterspitsmuis

Doe mee

Samen zetten we onze schouders onder een groene en duurzame provincie.